Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

Regulamin Leszczyńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
im. Zbigniewa Białasa 2016

rozgrywanej pod patronatem Miasta Leszna

 

§1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

 

1.         Organizatorem rozgrywek Leszczyńska Amatorska Liga Koszykówki im. Zbigniewa Białasa         jest Ognisko Statutowe “Leszczynko” TKKF  z siedzibą w Lesznie, ul. Jagiellońska 4.

2.       Osobami kontaktowymi w sprawach prowadzonych rozgrywek są:

a.       Zenon Sosiński 697 050 953

b.       Jan Woźniak 665 676 700

 

 

§2. MIEJSCE, TERMINY ORAZ SYSTEM ROZGRYWEK

 

1.       Hala sportowa Ćwicznia w Lesznie.

2.       Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z systemem i terminarzem rozgrywek zatwierdzonym przez LALK.

3.       System rozgrywek i jego terminarz zostaną ostatecznie zatwierdzone po potwierdzeniu przez drużyny uczestnictwa w rozgrywkach i podane do wiadomości na oficjalnej stronie www.lalkleszno.ligspace.pl. oraz www.facebook.com/lalkleszno

 

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

 

1.       Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: lalk.leszno@gmail.com

2.       Potwierdzenie udziału w rozgrywkach - przesłanie na adres e-mail lalk.leszno@gmail.com szczegółowo wypełnionej karty zespołu, która jest dostępna w dziale download na oficjalnej stronie ligi.

3.       Szczegóły dotyczące procedur zgłoszeniowych drużyn określają komunikaty przedsezonowe wydawane przez organizatora ligi.

4.       W przypadku dużej liczby chętnych drużyn o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

5.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej weryfikacji drużyn, tym samym do odrzucenia zgłoszenia drużyny.

6.       Wysokość wpisowego w sezonie 2016 wynosi 600 od zespołu.

7.       Uregulowanie w/w kwoty do dnia rozpoczecia rozgrywek. tj 28.02.2016. poprzez wpłatę na konto bankowe:

 

54109012450000000120769039

Ognisko Statutowe “Leszczynko” TKKF 

Leszno, ul. Jagiellońska 4

tytułem: wpisowe na sezon 2016

 

lub gotówką przed pierwszym meczem u organizatora rozgrywek.

 

8.       Brak zaległości finansowych zespołów wobec organizatora powstałych w sezonach poprzednich.

 

§4. OBOWIĄZKI DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW

 

1.       Drużyny zobligowane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz terminarza rozgrywek.

2.       Drużyna musi posiadać kierownika. Kierownik jest reprezentantem w sprawach organizacyjnych zespołu, jednakże nie w trakcie trwania meczu. W trakcie meczu, drużynę reprezentuje, z godnie z przepisami gry w koszykówkę, trener/asystent trenera, a w razie jego braku – kapitan drużyny.

3.       Drużyny muszą posiadać jednolite stroje koszykarskie z widocznymi numerami z przodu i z tyłu koszulki. Nie ma zastrzeżenia co do zakresu liczb jakie można stosować, jednakże każdy strój musi mieć inny numer.

4.       W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do meczu w strojach o zbliżonej kolorystyce, gospodarz (wg terminarza) otrzyma „znaczniki” jednakowego koloru.

5.       W przypadku, gdy któryś z zespołów nie posiada jednolitych strojów, zawodnicy tego zespołu otrzymają „znaczniki” jednakowego koloru, a zespół zostaje obciążony kaucją za wypożyczenia „znaczników” w danym meczu.

6.       Kaucja za wypożyczenie „znaczników” płatna jest z góry przed meczem po rygorem weryfikacji tego meczu jako walkower. (50 złotych)

7.       Wpłacona kaucja zostanie zwrócona zespołowi po zaopatrzeniu się przez ten zespół w jednolite stroje koszykarskie.

8.       Wpłacona kaucja nie zostanie zwrócona zespołowi w przypadku nie zaopatrzenia się przez ten zespół w jednolite stroje koszykarskie lub w przypadku stwierdzenia zniszczenia znaczników przez ten zespół.

9.       Każdy uczestnik ligi (zawodnik, trener) ma obowiązek posiadania obuwia zmiennego nie pozostawiającego śladów na powierzchni boiska. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.

10.    Każdy uczestnik ligi wyrażający zgodę na grę w lidze (wyrażoną umieszczeniem w karcie zespołu podpisanej przez kierowników zespołu), oświadcza że zapoznał się dokładnie z Regulaminem i zgadza się z wszystkimi zapisami w Regulaminie i bierze udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność.

11.    Kapitan drużyny zobowiązany jest posiadać opaskę kapitana.

12.    Najpóźniej na 15 minut przed spotkaniem trener (kapitan) drużyny zobowiązany jest podać skład drużyny, oraz pierwszą piątkę zawodników sekretarzowi zawodów.

 

§5. PRAWA DRUŻYN I ZAWODNIKÓW

 

1.       Drużyna w osobie kapitana ma prawo złożyć protest najpóźniej w 5 minut po zakończeniu spotkania (ustnie sędziemu głównemu).

2.       Każda drużyna ma prawo do rozwieszenia 1 bannera reklamowego w dniu rozgrywania meczy.

3.       Drużyna w osobie kierownika ma prawo w razie konieczności do złożenia wniosku o przełożenie terminu spotkania. Wniosek musi być uzasadniony i złożony nie później niż 7 dni przed planowanym terminem meczu.

 

§6. DRUŻYNY

 

1.       Drużyna musi składać się z minimum 5 zawodników wpisanych do karty zespołu.

2.       Członkami drużyny (zawodnikami) mogą być wyłącznie amatorzy nie zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez PZKosz, WZKosz, DZKosz a także inne Wojewódzkie Związki Koszykówki, ani podobne organizacje w innych krajach.

3.       Nie ma ograniczeń wiekowych zawodników. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-ego roku życia muszą dostarczyć organizatorom pisemną zgodę rodziców.

4.       Jeden zawodnik może reprezentować tylko 1 drużynę jednocześnie.

5.       Do dnia rozpoczęcia rozgrywek (tj. 28.02.2016r.) istnieje możliwość zmian w zgłaszanym składzie drużyny bez żadnych ograniczeń.

6.       Po rozpoczęciu rozgrywek, aż do dnia zakończenia rozgrywek sezonu regularnego – przed PLAY-OFF (data zostanie podana w osobnym komunikacie) drużyny posiadają prawo uzupełniania składu zespołu w przypadku posiadania wakatów w liście zawodników. W trakcie PLAY-OFF żadne zmiany na liście zawodników nie mogą być dokonywane.

7.       Maksymalna liczba zawodników w zespole to 12 osób. Ograniczenie to nie dotyczy trenera i kierownika zespołu.

8.       W trakcie trwania rozgrywek nie są możliwe przejścia do innych drużyn - transfery.

9.       Drużyna ma prawo zgłosić do rozgrywek trenera i asystenta trenera, które to osoby nie zostaną zgłoszone do rozgrywek jako zawodnicy i nie będą miały prawa występować jako zawodnicy podczas meczu.

10.    Zastrzeżenia o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu mają również zastosowanie w stosunku do trenera/asystenta trenera.

11.    Jeśli drużyna zgłosiła do rozgrywek trenera i asystenta trenera, tylko te zgłoszone osoby mogą podczas meczu pełnić funkcję trenera i asystenta trenera.

12.    Wszystkie osoby nie wymienione w protokole zawodów jako zawodnicy bądź trenerzy drużyn, a przebywające w strefie ławki drużyny, są osobami towarzyszącymi, za których zachowanie podczas zawodów odpowiada osoba pełniąca funkcję trenera w trakcie zawodów zgodnie z przepisami gry w koszykówkę FIBA.

 

§7. WERYFIKACJA I PROTESTY

 

1.       Weryfikację zawodów oraz rozpatrywanie protestów przeprowadza organizator na podstawie protokołu spotkań, a także opinii swoich przedstawicieli będących na meczu, sędziów spotkania i zainteresowanych stron.

2.       Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia protestu w terminie 7 dni od daty złożenia i powiadomienia obu stron poprzez informację na stronie www.lalkleszno.ligspace.pl oraz www.facebook.com/lalkleszno

3.       Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone do protokołu i podpisane przez kapitana drużyny.

4.       W przypadku, gdy drużyna wycofa się w trakcie rozgrywek weryfikacja meczy będzie następująca:

a.       jeżeli drużyna nie odbyła do chwili wycofania więcej niż połowy zaplanowanych spotkań, wyniki wszystkich spotkań zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny,

b.       jeżeli drużyna odbyła do chwili wycofania więcej niż połowę zaplanowanych spotkań, wyniki odbytych spotkań zostają utrzymane, natomiast kolejne spotkania zostaną zweryfikowane jako walkowery 20:0 na korzyść przeciwników z punktacją w tabeli klasyfikacji rozgrywek 0 dla zespołu, który się wycofał, natomiast 2 punkty dla przeciwników tego zespołu.

5.       W przypadku, gdy drużyna zostanie wykluczona w trakcie rozgrywek wszystkie mecze tej drużyny zostają anulowane, a tabelę klasyfikacji rozgrywek sporządza się bez tej drużyny.

6.       Kolejność w tabeli będzie ustalana na podstawie oficjalnych przepisów FIBA regulujących tę kwestie.

7.       Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower zgodnie z przepisami FIBA regulującymi te kwestię oraz gdy:

a.       drużyna nie posiada jednolitych strojów koszykarskich i odmawia wypożyczenia „znaczników”,

b.       w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony.

8.       Drużyna ukarana 2 walkowerami z tych samych powodów zostaje wykluczona z rozgrywek.

9.       Drużyna przegrywająca mecz walkowerem w seriach play-off do 2 zwycięstw przegrywa całą serię walkowerem, bez względu na wynik poprzedniego meczu danej serii.

 

§8. SĘDZIOWIE

 

Reklama: